aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Magazynier-logistyk

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 900
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(AU.ag) - logistyka
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - magazynier-logistyk, - technik logistyk absolwent: 1) posługuje się terminologią z zakresu magazynowania; 2) stosuje zasady normalizacji w zawodzie; 3) opracowuje dokumenty w prowadzeniu działalności logistycznej; 4) przechowuje i zabezpiecza dokumenty; 5) stosuje procedury dotyczące rozliczania się z powierzonego majątku na podstawie inwentaryzacji; 6) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 432106

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk powinien być przygotowany do
wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przyjmowania i wydawania towarów z magazynu;
2) przechowywania towarów;
3) ponoszenia odpowiedzialności za towar zgromadzony w magazynie;
4) prowadzenia dokumentacji magazynowej.

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie magazynier-logistyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię logistyki, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką i skanerem lub urządzeniem wielofunkcyjnym, z projektorem multi medialnym lub tablicą interaktywną, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia) wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej, z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, urządzenia do pracy i komunikacji biurowej, materiały i środki dydaktyczne (plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne);

2) pracownię gospodarki materiałowej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), drukarki i skanery lub urządzenia wielofunkcyjne (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multi medialny lub tablicę interaktywną, materiały i środki dydaktyczne (makiety towarów, opakowania), sprzęt i urządzenia do: składowania, oznaczania, identyfikowania, pakowania, zabezpieczania i monitorowania ładunków, wzory dokumentów związanych z gospodarką magazynową, jedno stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym gospodarkę magazynową, plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne. Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, w magazynach, centrach logistycznych, przedsiębiorstwach, w których funkcjonują magazyny oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk po potwierdzeniu kwalifikacji  AU.22 Obsługa magazynów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk 
po potwierdzeniu kwalifikacji AU.32 Organizacja transportu oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 12:09:18

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności