aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik transportu kolejowego

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1230
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(AU. t) - transport kolejowy (obszar administracyjno-usługowy)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - technik transportu kolejowego absolwent: 1) rozpoznaje elementy sieci kolejowej; 2) rozróżnia elementy dróg kolejowych oraz kolejowych obiektów mostowych i określa ich funkcje; 3) przestrzega zasad eksploatacji kolei; 4) rozróżnia tabor kolejowy i określa jego przeznaczenie; 5) charakteryzuje wyposażenie wagonów pasażerskich i towarowych; 6) posługuje się systemem znakowania taboru kolejowego; 7) wykonuje rysunki konstrukcyjne infrastruktury kolejowej; 8) odczytuje plany i rysunki schematyczne posterunków ruchu kolejowego; 9) klasyfikuje kolejowe usługi transportowe; 10) rozróżnia rodzaje dokumentów przewozowych; 11) rozpoznaje urządzenia sygnalizacji kolejowej; 12) posługuje się dokumentacją techniczną i instrukcjami dotyczącymi prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji kolejowej oraz przestrzega norm w tym zakresie; 13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311928

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik transportu kolejowego powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania oraz prowadzenia ruchu pociągów na szlakach i posterunkach ruchu;
2) obsługiwania urządzeń sterowania ruchem kolejowym i łączności;
3) nadzorowania i koordynowania pracy przewoźników na terenie stacji kolejowej;
4) planowania i organizowania pasażerskich i towarowych przewozów kolejowych oraz zarządzania taborem kolejowym;
5) przygotowania do przewozu, odprawy i przewozu przesyłek, ładunków oraz osób;
6) zestawiania, rozrządzania i obsługi pociągów.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik transportu kolejowego powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię sterowania ruchem kolejowym, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie symulacyjne do prowadzenia ruchu kolejowego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), oprogramowanie wspomagające realizację procesu przewozowego (na każdym stanowisku komputerowym), stanowiska składające się z urządzeń sterowania ruchem kolejowym, urządzeń łączności telefonicznej, radiotelefonicznej i dyspozytorskiej, informacji audiowizualnej i informacji sygnalizacyjnych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), plansze poglądowe, czasopisma branżowe, filmy dydaktyczne;

2) pracownię przewozów kolejowych, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie stosowane przez przewoźników kolejowych, wspomagające działalność handlowo- -przewozową (na każdym stanowisku komputerowym), mapy komunikacji kolejowej krajowej i międzynarodowej, taryfy i instrukcje taryfowe kolejowych przewoźników osób, przesyłek i towarów (jeden komplet dla każdego ucznia), kasy fiskalne (jedna dla każdego ucznia);

3) pracownię dróg i taboru kolejowego, wyposażoną w: przyrządy do pomiaru toru i zestawów kołowych (jeden zestaw dla czterech uczniów), modele lub eksponaty: wagonów kolejowych, taboru trakcyjnego, maszyn torowych i pojazdów pomocniczych, części taboru, zestawów kołowych, łożysk tocznych, układu sprężynowania taboru, wózków wagonowych, hamulca zespolonego, elementów sieci trakcyjnej.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, w przedsiębiorstwach zarządzających infrastrukturą towarową oraz u przewoźników (pasażerskiego i towarowego). Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 7 tygodni (280 godzin), w tym 3 tygodnie u zarządcy infrastruktury towarowej oraz po 2 tygodnie u przewoźników (pasażerskiego i towarowego).

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-07 10:45:34

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności