aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Operator maszyn leśnych

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1100
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(RL.a) - leśnictwo (operator maszyn leśnych, technik leśnik)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - operator maszyn leśnych, - technik leśnik absolwent: 1) rozpoznaje gatunki roślin i zwierząt leśnych; 2) rozróżnia rodzaje szyszek i nasion drzew i krzewów leśnych; 3) rozpoznaje rodzaje drewna oraz określa ich właściwości i przeznaczenie; 4) posługuje się mapami leśnymi; 5) wykonuje rysunki techniczne i szkice części maszyn; 6) rozróżnia materiały konstrukcyjne oraz określa ich zastosowanie; 7) rozpoznaje rodzaje korozji i określa sposoby zapobiegania im; 8) określa cechy lasu i drzewostanów; 9) interpretuje oznaczenia na szkicach, planach i mapach stosowanych w leśnictwie; 10) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 11) rozpoznaje maszyny, urządzenia, narzędzia i przyrządy do prac pielęgnacyjnych oraz zabiegów ochronnych lasu i transportu drewna; 12) rozpoznaje części maszyn; 13) przestrzega zasad działania pilarek spalinowych; 14) rozpoznaje materiały do prac pielęgnacyjnych i zabiegów ochronnych lasu; 15) dobiera środki transportu drewna; 16) rozróżnia rodzaje systemów melioracyjnych; 17) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(RL.c) - rolnictwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, hodowla
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - ogrodnik, - technik ogrodnik, - pszczelarz, - technik pszczelarz, - rolnik, - technik rolnik, - technik architektury krajobrazu, - technik hodowca koni, - operator maszyn leśnych, - technik leśnik, - rybak śródlądowy, - technik rybactwa śródlądowego, - technik weterynarii, - technik agrobiznesu - jeździec - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki absolwent: 1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych; 2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego; 3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym; 4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T; 5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 834105

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn leśnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych;
2) wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej;
3) prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi;
4) obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła realizująca kształcenie w zawodzie operator maszyn leśnych powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię maszyn i urządzeń, wyposażoną w: przykładowe rysunki techniczne i dokumentacje techniczne, zestawy próbek metali i stopów, tworzyw sztucznych, gumy oraz materiałów ściernych, modele części maszyn, połączeń nierozłącznych i rozłącznych, eksponaty wałów i osi z łożyskami, modele kół zębatych, przekładni mechanicznych i mechanizmów, modele silników spalinowych, sprzęgieł, skrzyni przekładniowej, tylnego mostu, podnośnika hydraulicznego, układu kierowniczego, układu hamulcowego, modele maszyn i urządzeń, przyrządy pomiarowe, elementy układów elektrycznych, próbki materiałów izolacyjnych, filmy dydaktyczne dotyczące obsługi maszyn i urządzeń, katalogi maszyn i urządzeń, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką i z pakietem programów biurowych;

2) pracownię hodowli, ochrony i biologii lasu, wyposażoną w: stanowisko komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) z dostępem do Internetu i z pakietem programów biurowych, drukarki (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska), zielniki i atlasy roślin, atlasy i preparowane okazy zwierząt, mapy leśne, podręczny sprzęt gaśniczy, filmy dydaktyczne dotyczące techniki i technologii prac hodowlanych i ochronnych;

3) pracownię użytkowania lasu, wyposażoną w: próbki gatunków drewna, próbki z wadami drewna, pas narzędziowy z wyposażeniem do ręcznej ścinki drewna, przyrządy do pomiaru miąższości sortymentów drewna, schematy i modele maszyn i urządzeń, filmy dydaktyczne dotyczące technologii prac leśnych związanych z pozyskiwaniem drewna oraz bezpieczeństwa pracy podczas ich wykonywania;

4) warsztaty szkolne, wyposażone w: narzędzia do obróbki drewna i metali, przyrządy mechaniczne do prostych napraw sprzętu i narzędzi, narzędzia stolarskie, ciesielskie i ślusarskie, sprzęt kontrolno-pomiarowy, narzędzia stosowane w pracach leśnych, sprzęt mechaniczny, taki jak: pilarki, wykaszarki, narzędzia towarzyszące oraz specjalistyczne narzędzia na bazie pilarki, trenażer do ścinki drzew, siłowniki hydrauliczne - żurawie do załadunku i rozładunku drewna ze środków transportowych; środki ochrony indywidualnej, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska; ponadto warsztaty powinny być wyposażone w: salę instruktażową oraz stanowisko obróbki metali i stanowisko napraw elektrycznych, maszyny i urządzenia stosowane w pracach szkółkarskich i hodowlanych z wykorzystaniem ciągników różnej mocy, maszyny służące do pozyskania, zrywki, załadunku i wywozu drewna.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zakładach usług leśnych oraz przedsiębiorstwach produkujących artykuły leśne i prowadzących ich sprzedaż.
Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

ostatnia zmiana: 2018-08-08

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności