lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Wybierz zawód dla siebie

kwalifikacje
gdzie po zawód
nauka w godz
słowo kluczowe
wiedza branżowa

Technik energetyk

nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów):
  • PKZ(B.g) - energetyka (obszar budowlany)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, - technik energetyk absolwent: 1) określa źródła energii konwencjonalnej i niekonwencjonalnej; 2) charakteryzuje zasoby energii w Polsce oraz możliwości ich wykorzystania; 3) charakteryzuje procesy wytwarzania energii: elektrycznej, mechanicznej i cieplnej; 4) rozróżnia obiekty energetyczne oraz określa ich wpływ na środowisko; 5) charakteryzuje systemy energetyki odnawialnej; 6) określa możliwości zastosowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej w budownictwie; 7) stosuje prawa z zakresu mechaniki płynów, elektrotechniki oraz spalania paliw; 8) wykonuje obliczenia parametrów charakteryzujących przepływ cieczy i gazów; 9) wykonuje pomiary wielkości fizycznych; 10) przestrzega zasad wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych; 11) stosuje przepisy prawa budowlanego i prawa energetycznego; 12) wykonuje rysunki z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych; 13) określa korzyści wynikające ze stosowania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych; 14) prowadzi racjonalną gospodarkę energią; 15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(E.e) - energetyka (obszar elektryczno-elektroniczny)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - technik energetyk absolwent: 1) posługuje się pojęciami z dziedziny mechaniki, elektrotechniki, termodynamiki; 2) rozpoznaje elementy elektryczne i elektroniczne oraz instalacje i urządzenia energetyczne; 3) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania obwodów elektrycznych; 4) wykorzystuje rachunek wektorowy do działań na przebiegach sinusoidalnych; 5) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; 6) sporządza dokumentację wykonywanych pomiarów; 7) określa rolę poszczególnych elementów i podzespołów stosowanych w i nstalacjach i urządzeniach energetycznych; 8) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz określa ich zastosowanie; 9) określa przyczyny i skutki zużycia instalacji i urządzeń energetycznych; 10) dobiera elementy i układy automatyki zabezpieczeniowej instalacji i urządzeń energetycznych; 11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(M.a) - mechanika, górnictwo, hutnictwo (szeroki zakres)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych, - zegarmistrz, - optyk-mechanik, - mechanik precyzyjny, - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, - mechanik - monter maszyn i urządzeń, - mechanik pojazdów samochodowych, - operator obrabiarek skrawających, - ślusarz, - kowal, - monter kadłubów okrętowych, - blacharz samochodowy, - blacharz, - lakiernik, - technik optyk, - technik mechanik lotniczy, - technik mechanik okrętowy, - technik budownictwa okrętowego, - technik pojazdów samochodowych, - technik mechanizacji rolnictwa, - technik mechanik, - monter mechatronik, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - technik mechatronik, - technik transportu drogowego, - technik energetyk, - modelarz odlewniczy, - technik wiertnik, - technik górnictwa podziemnego, - technik górnictwa otworowego, - technik górnictwa odkrywkowego, - technik przeróbki kopalin stałych, - technik odlewnik, - technik hutnik, - operator maszyn i urządzeń odlewniczych, - operator maszyn i urządzeń metalurgicznych, - operator maszyn i urządzeń do obróbki plastycznej, - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, - złotnik-jubiler, - mechanik motocyklowy, - technik chłodnictwa i klimatyzacji, - technik urządzeń dźwigowych, - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, - kierowca mechanik - mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, - szkutnik absolwent: 1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego; 2) sporządza szkice części maszyn; 3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; 4) rozróżnia części maszyn i urządzeń; 5) rozróżnia rodzaje połączeń; 6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań; 7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; 8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego; 9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów; 10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją; 11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; 12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej; 13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; 14) wykonuje pomiary warsztatowe; 15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac; 16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń; 17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; 18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311307

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik energetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania konserwacji, przeglądów i napraw instalacji i urządzeń energetycznych;
2) wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń energetycznych;
3) nadzorowania i obsługiwania maszyn i urządzeń w elektrociepłowniach, elektrowniach i ciepłowniach.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik energetyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię eksploatacji instalacji i urządzeń energetyki cieplnej, wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej metali i tworzyw sztucznych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska do wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska do wykonywania prac z zakresu montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); przyrządy kontrolno-pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; elementy instalacji energetycznych, modele i makiety urządzeń energetycznych, schematy i modele obiegów: paliwowego, wodnego, wodno¬-parowego, sprężonego powietrza; modele urządzeń do przygotowania paliwa; przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje eksploatacji, katalogi oraz normy dotyczące instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii cieplnej; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w oprogramowanie do projektowania i symulacji pracy instalacji i urządzeń energetyki cieplnej;

2) pracownię eksploatacji instalacji i urządzeń elektroenergetyki, wyposażoną w: stanowiska do obróbki ręcznej i mechanicznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska do wykonywania pomiarów parametrów instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); stanowiska do montażu i eksploatacji instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); elementy, instalacje i urządzenia do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej; elementy i układy automatyki regulacyjnej i zabezpieczeniowej generatorów, transformatorów i sieci elektroenergetycznych, elementy i układy ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej, przyrządy kontrolno- pomiarowe wielkości elektrycznych i nieelektrycznych; przykładowe dokumentacje techniczno-ruchowe instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej, instrukcje eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych, katalogi i normy dotyczące kabli, generatorów, transformatorów, łączników SN i NN; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) wyposażone w oprogramowanie do projektowania i symulacji pracy instalacji i urządzeń do wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej;
ponadto każda pracownia powinna być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach energetyki cieplnej i elektroenergetyki.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-05 09:37:26

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
lista kwalifikacji zawodowych A-Z
(z linkami do opisów)

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura WSZOP
miniatura SGGW
miniatura Inauguracja-roku-akademickiego-2016-2017- 02
Polityka Prywatności