aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik szerokopasmowej komunikacji elektronicznej

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(EE.a) - elektrotechnika, elektronika
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - elektromechanik pojazdów samochodowych, - technik awionik, - mechanik pojazdów samochodowych, - technik pojazdów samochodowych, - technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, - technik elektroenergetyk transportu szynowego, - mechanik motocyklowy, - technik chłodnictwa i klimatyzacji, - technik urządzeń dźwigowych, - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, - technik automatyk absolwent: 1) posługuje się pojęciami z dziedziny elektrotechniki i elektroniki; 2) opisuje zjawiska związane z prądem stałym i zmiennym; 3) interpretuje wielkości fizyczne związane z prądem zmiennym; 4) wyznacza wielkości charakteryzujące przebiegi sinusoidalne typu y = A sin(ωt+φ); 5) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; 6) rozpoznaje elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne; 7) sporządza schematy ideowe i montażowe układów elektrycznych i elektronicznych; 8) rozróżnia parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; 9) posługuje się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych; 10) dobiera narzędzia i przyrządy pomiarowe oraz wykonuje prace z zakresu montażu mechanicznego elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 11) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej; 12) określa funkcje elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji technicznej; 13) wykonuje połączenia elementów i układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych i montażowych; 14) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; 15) wykonuje pomiary wielkości elektrycznych elementów, układów elektrycznych i elektronicznych; 16) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; 17) posługuje się dokumentacją techniczną, katalogami i instrukcjami obsługi oraz przestrzega norm w tym zakresie; 18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(EE.c) - urządzenia dźwigowe, automatyka
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - technik urządzeń dźwigowych, - technik automatyk absolwent: 1) wykonuje operacje matematyczne na liczbach zespolonych; 2) sporządza wykresy w skali logarytmicznej; 3) charakteryzuje parametry elementów oraz układów elektrycznych i elektronicznych; 4) dobiera elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne do określonych warunków eksploatacyjnych; 5) określa wpływ parametrów poszczególnych elementów i podzespołów na pracę układów elektrycznych i elektronicznych; 6) dobiera metody i przyrządy do pomiaru parametrów układów elektrycznych i elektronicznych; 7) dokonuje analizy pracy układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie schematów ideowych oraz wyników pomiarów; 8) sporządza dokumentację z wykonywanych prac; 9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311412

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik automatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) montażu urządzeń i instalacji automatyki;
2) uruchamiania urządzeń i instalacji automatyki;
3) obsługi urządzeń i instalacji automatyki;
4) przeglądów technicznych i konserwacji urządzeń i instalacji automatyki;
5) diagnostyki i remontu urządzeń i instalacji automatyki.

1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik automatyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię elektrotechniki i elektroniki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); zasilacze stabilizowane napięcia stałego, zadajniki stanów logicznych, generatory funk­cyjne; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; oscyloskopy; zestawy elementów elektrycznych i elek­tronicznych; przewody i kable elektryczne; trenażery z układami elektrycznymi i elektronicznymi przystosowane do pomiarów parametrów elektrycznych; autotransformatory, transformatory jednofazowe; przekaźniki i styczniki, łączniki i przełączniki, wskaźniki, sygnalizatory; silniki elektryczne małej mocy; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z oprogramowaniem umożliwiającym symulację i rejestrację pracy układów elektrycznych i elektronicznych;

2) pracownię pomiarów przemysłowych, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów); przyrządy pomiarowe umożliwiające pomiary: wielkości elektrycznych - stanu izolacji, ciągło­ści obwodów elektrycznych, rezystancji, natężenia prądu, napięcia, zawartości harmonicznych; wielkości nieelektrycznych - temperatury, ciśnienia, naprężeń, siły, masy, drgań, poziomu, przepływu, przemieszcze­nia liniowego i kątowego; oprogramowanie do obróbki i archiwizacji wyników pomiarów;

3) pracownię urządzeń i układów automatyki, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające naukę zasady działania, eksploatacji i diagnostyki czujników, sygnalizato­rów, regulatorów, urządzeń energoelektronicznych (przemienników częstotliwości, zasilaczy silników prą­du stałego, łączników półprzewodnikowych); urządzenia pneumatyczne - przekształtniki, pozycjonery, siłowniki, elektrozawory, zawory regulacyjne, sprężarki;

4) pracownię sterowników programowalnych, wyposażoną w: stanowiska z instalacjami zawierającymi ste­rowniki Programmable Logic Controller (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) umożliwiające programo­wanie sterowników Programmable Logic Controller i diagnostykę instalacji wyposażonych w sterowniki Programmable Logic Controller; stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów) z opro­gramowaniem zgodnym z normą do programowania sterowników Programmable Logic Controller; zesta­wy z treningowymi instalacjami zawierającymi sterowniki Programmable Logic Controller;

5) pracownię symulacji procesów automatyki, wyposażoną w: stanowiska komputerowe umożliwiające obser­wację i analizę zależności między właściwościami mediów wykorzystywanych w procesie technologicz­nym - temperatura, ciśnienie, przepływ, poziom medium.

Ponadto pracownia powinna być wyposażona w: komputer, komunikator lub modem obsługujący protokół HART, przetworniki temperatury, ciśnienia, przepływu, poziomu, urządzenia wykonawcze, zawory dwustano­we, zawory regulacyjne, pompki, sygnalizatory; stanowiska do symulacji procesów technologicznych, takich jak utrzymanie poziomu medium w zbiorniku, pomiar ciśnienia, regulacja temperatury.

Każda pracownia powinna być zasilana napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczona ochroną prze­ciwporażeniową oraz wyposażona w wyłączniki bezpieczeństwa i centralny wyłącznik bezpieczeństwa, a także w stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką i ze skanerem oraz z projektorem multimedialnym.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, placówkach kształcenia ustawicznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsca zatrudnienia absol­wentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie lub pracowniach symulacyjnych, zapewniających rzeczywi­ste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-07 13:27:07

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności