aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik budowy dróg

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1290
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(BD.a) - drogownictwo
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych, - technik budowy dróg absolwent: 1) sporządza szkice i rysunki techniczne; 2) odczytuje rysunki techniczne; 3) rozpoznaje maszyny i urządzenia oraz określa ich zastosowanie; 4) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne maszyn, określa ich właściwości i zastosowanie; 5) klasyfikuje drogi według określonych kryteriów; 6) rozpoznaje elementy dróg i określa ich funkcje; 7) rozróżnia rodzaje drogowych obiektów inżynierskich i określa ich przeznaczenie; 8) rozpoznaje rodzaje konstrukcji mostów; 9) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji projektowej; 10) rozpoznaje rodzaje gruntów i określa ich właściwości; 11) określa właściwości materiałów stosowanych do budowy dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 12) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach drogowych; 13) wykonuje pomiary związane z określonymi robotami ziemnymi i drogowymi; 14) rozróżnia środki transportu stosowane w drogownictwie; 15) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(BD.c) - budownictwo (szeroki zakres)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - kominiarz, - monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, - monter izolacji budowlanych, - dekarz, - cieśla, - betoniarz-zbrojarz, - kamieniarz, - zdun, - murarz-tynkarz, - monter konstrukcji budowlanych, - technik renowacji elementów architektury, - technik budownictwa, - technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, - monter systemów rurociągowych, - monter nawierzchni kolejowej, - technik budowy dróg, - technik robót wykończeniowych w budownictwie absolwent: 1) rozpoznaje rodzaje i elementy obiektów budowlanych; 2) rozróżnia konstrukcje obiektów budowlanych i technologie ich wykonania; 3) rozróżnia rodzaje i elementy instalacji budowlanych; 4) rozpoznaje materiały budowlane i określa ich zastosowanie; 5) przestrzega zasad sporządzania rysunków budowlanych; 6) wykonuje szkice robocze; 7) rozróżnia rodzaje i elementy dokumentacji stosowanej w budownictwie; 8) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane w robotach budowlanych; 9) przestrzega zasad wykonywania pomiarów związanych z robotami budowlanymi; 10) rozpoznaje elementy zagospodarowania terenu budowy; 11) rozróżnia środki transportu stosowane w budownictwie; 12) przestrzega zasad transportu i składowania materiałów budowlanych; 13) rozróżnia rodzaje rusztowań oraz przestrzega zasad ich użytkowania; 14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(BD.j) - drogownictwo
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - technik budowy dróg absolwent: 1) wykonuje rysunki techniczne; 2) rozróżnia rodzaje i elementy konstrukcyjne dróg; 3) przestrzega zasad planowania oraz przestrzennego zagospodarowania terenu budowy; 4) rozróżnia konstrukcje drogowych obiektów inżynierskich; 5) określa wpływ oddziaływania obciążeń na elementy konstrukcyjne dróg i drogowych obiektów inżynierskich; 6) wykonuje obliczenia statyczne i konstrukcyjne; 7) klasyfikuje grunty budowlane; 8) wykonuje badania gruntów oraz materiałów stosowanych do budowy dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 9) rozpoznaje maszyny i urządzenia drogowe oraz określa ich zastosowanie; 10) rozróżnia rodzaje dokumentacji technicznej dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich; 11) dobiera sprzęt i przyrządy pomiarowe; 12) wykonuje pomiary geodezyjne; 13) posługuje się mapami i planami sytuacyjno-wysokościowymi; 14) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311216

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budowy dróg powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia robót ziemnych związanych z budową dróg i obiektów inżynierskich;
2) organizowania i koordynowania robót związanych z budową i utrzymaniem dróg oraz obiektów inżynierskich;
3) prowadzenia bieżących i okresowych przeglądów technicznych dróg i obiektów inżynierskich;
4) wykonywania prac związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów inżynierskich;
5) sporządzania kosztorysów robót drogowych.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z drukarką, z ploterem, ze skanerem oraz z projektorem multi medialnym, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych program do wykonywania rysunków technicznych, stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków odręcznych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, przykładowe dokumentacje projektowe dróg i obiektów drogowych, specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót ziemnych i nawierzchni drogowych, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, zestaw przepisów prawa budowlanego;

2) pracownię materiałoznawstwa drogowego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem, z projektorem multi medialnym oraz, pakiet programów biurowych, stanowiska laboratoryjne (jedno stanowisko dla czterech uczniów), wyposażone w sprzęt do badania właściwości fizycznych i mechanicznych materiałów budowlanych, drogowych oraz gruntów, próbki materiałów budowlanych, drogowych i gruntów, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót drogowych w różnych technologiach, przyrządy kontrolno-pomiarowe do pomiarów liniowych i kątowych, modele dróg, katalogi i prospekty materiałów budowlanych, normy, instrukcje i specyfikacje techniczne warunków wykonania robót drogowych i mostowych, certyfikaty jakości i aprobaty techniczne materiałów budowlanych i drogowych, przykładowe dokumentacje projektowe obiektów drogowych, plansze i filmy instruktażowe dotyczące zasad wykonywania robót drogowych;

3) pracownię miernictwa drogowego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z drukarką, z ploterem i ze skanerem oraz z projektorem multi medialnym, pakiet programów biurowych, stanowiska pracy dla uczniów (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w sprzęt do pomiarów terenowych, taki jak: teodolit, niwelator, łaty i żabki niwelacyjne, libelle, tyczki geodezyjne, stojaki, węgielnice, taśmy geodezyjne, szpilki, ruletki geodezyjne, piony sznurkowe, paliki, szkicowniki, busole, instrukcje obsługi sprzętu pomiarowego i geodezyjnego;

4) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane stanowiska do wykonywania robót drogowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w: sprzęt do robót ziemnych i zabezpieczania wykopów, środki transportu mas ziemnych, sprzęt do robót nawierzchniowych, przyrządy do kontroli i pomiarów geometrycznych, maszyny i urządzenia do robót drogowych, takie jak: zagęszczarka wibracyjna, betoniarka, ubijarka, urządzenia do zagęszczania mieszanek betonowych, materiały do robót drogowych, oznakowanie do robót drogowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach drogowo-mostowych oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła przygotowuje ucznia do uzyskania uprawnień do obsługi co najmniej jednej maszyny do robót drogowych lub ziemnych, spośród wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-07 12:02:33

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności