aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik garbarz

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(AU. f) - garbowanie
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - garbarz skór, - technik garbarz absolwent: 1) sporządza szkice i rysunki techniczne, w tym schematy techniczne i technologiczne; 2) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 3) rozróżnia części maszyn i urządzeń; 4) rozróżnia elementy automatyki przemysłowej; 5) wyjaśnia zasady działania pomp, wentylatorów i sprężarek; 6) charakteryzuje budowę oraz wyjaśnia zasady działania napędów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych i elektrycznych; 7) przestrzega zasad konserwacji maszyn i urządzeń; 8) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311912

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik garbarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania czynności związanych z konserwacją, magazynowaniem oraz dobieraniem skór surowych i półproduktów skórzanych w partie produkcyjne;
2) wykonywania operacji technologicznych związanych z procesem wyprawy skór;
3) wykonywania renowacji skór wyprawionych i wyrobów skórzanych;
4) organizowania i nadzorowania przebiegu procesów wyprawy skór.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik garbarz powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię materiałoznawstwa, wyposażoną w: aparaturę, urządzenia i odczynniki do wykonywania laboratoryjnych badań surowców, półproduktów, wyrobów gotowych, kąpieli i zestawów technologicznych, zestawy norm przedmiotowych i czynnościowych dotyczących surowców skórzanych, półproduktów, skór gotowych i środków chemicznych, instrukcje wykonywania badań laboratoryjnych i analiz, stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, pakiet programów biurowych, programy do wspomagania wykonywanych badań laboratoryjnych;

2) pracownię technologiczną, wyposażoną w: plansze i tablice poglądowe (histologiczna budowa skóry, podział topograficzny różnych rodzajów skór, charakterystyka skór surowych i półproduktów skórzanych, charakterystyka skór wyprawionych, charakterystyka różnych rodzajów włosa i okrywy włosowej), próbki i eksponaty skór wyprawionych, próbki środków stosowanych w procesach wyprawy skór, opisy technologiczne procesów produkcyjnych, próbki półproduktów dotyczących różnych etapów wyprawy skór, katalogi wad i uszkodzeń powstających podczas produkcji skór oraz w trakcie użytkowania wyrobów, materiały dydaktyczne ilustrujące przebieg procesów wyprawy różnych rodzajów skór, normy dotyczące mechanicznej i chemicznej obróbki skór, dokumentacje techniczne i technologiczne, prospekty, katalogi, eksponaty, modele i schematy narzędzi, przyrządów i urządzeń stosowanych w procesach wyprawy skór, urządzenia do wykonywania technologicznych prób wyprawy skór, stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym;

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) magazyn surowców skórzanych przystosowany do sortowania i konserwacji skór,

b) magazyn do składowania i przechowywania środków chemicznych,

c) działy produkcyjne: przygotowania skór do garbowania, garbowania skór, wykańczania skór, wyposażone w narzędzia, maszyny i urządzenia do mechanicznej i chemicznej obróbki skór, instrukcje użytkowania narzędzi, maszyn i urządzeń, preparaty chemiczne stosowane w procesach wyprawy skór, dokumentacje techniczne i technologiczne dotyczące procesów wyprawy skór,

d) stanowiska kontroli międzyoperacyjnej oraz jakościowego odbioru wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: przyrządy pomiarowe stosowane w procesach wyprawy i do badań skór,

e) magazyn wyrobów gotowych wyposażony w podnośniki, podesty, urządzenia transportowe oraz przyrządy pomiarowe do oznaczania warunków magazynowania.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz zakładach i przedsiębiorstwach garbarskich.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-07 10:50:54

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności