aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik hodowca koni

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(RL.c) - rolnictwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, hodowla
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - ogrodnik, - technik ogrodnik, - pszczelarz, - technik pszczelarz, - rolnik, - technik rolnik, - technik architektury krajobrazu, - technik hodowca koni, - operator maszyn leśnych, - technik leśnik, - rybak śródlądowy, - technik rybactwa śródlądowego, - technik weterynarii, - technik agrobiznesu - jeździec - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki absolwent: 1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych; 2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego; 3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym; 4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T; 5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(RL.k) - hodowla koni
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - technik hodowca koni absolwent: 1) określa przyrodnicze i ekonomiczne czynniki produkcji rolniczej; 2) rozpoznaje rośliny uprawne i chwasty; 3) określa wpływ składników pokarmowych na prawidłowy rozwój i funkcjonowanie organizmów roślinnych i zwierzęcych; 4) rozpoznaje rasy i typy użytkowe zwierząt gospodarskich; 5) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji rolniczej; 6) oblicza podatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej; 7) sporządza biznesplan dla gospodarstwa hodującego i użytkującego konie; 8) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa; 9) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(RL.p) - hodowla koni (technik)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - jeździec, - technik hodowca koni absolwent: 1) określa typy użytkowe koni; 2) posługuje się wiedzą z zakresu anatomii, fizjologii, biomechaniki i psychologii koni; 3) charakteryzuje cechy osobnicze różnych ras i typów użytkowych koni; 4) charakteryzuje metody treningu koni sportowych, wyścigowych, rekreacyjnych i terapeutycznych; 5) określa wymagania zoohigieniczne pomieszczeń dla koni; 6) rozpoznaje rodzaje pasz dla koni i określa warunki ich przechowywania; 7) określa wyposażenie bazy treningowej koni; 8) określa cechy sprawności psychofizycznej jeźdźca; 9) korzysta z przepisów prawa oraz regulaminów dotyczących jeździectwa i wyścigów konnych; 10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 314203

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hodowca koni powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania i prowadzenia chowu i hodowli koni;
2) szkolenia oraz przygotowywania koni do użytkowania i sprzedaży;
3) prowadzenia gospodarstwa rolnego;
4) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami);
5) organizowania rekreacji konnej i turystyki jeździeckiej.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik hodowca koni powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownie hodowli i użytkowania koni, wyposażoną w: szkielet i model konia, model stajni, pastwiska kwaterowego dla koni i parcouru z ruchomymi przeszkodami, normy żywienia koni, próbki pasz i komponentów paszowych, przyrządy zoometryczne, sprzęt i akcesoria jeździeckie, różne rodzaje podków, albumy ras koni, zestaw przepisów prawa dotyczących jeździectwa, zawodów jeździeckich i transportu koni, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentację hodowlaną;

2) pracownię produkcji roślinnej, wyposażoną w: okazy naturalne roślin uprawnych, chwastów i szkodników, atlasy roślin, chorób, chwastów i szkodników, zielniki roślin uprawnych i chwastów, przyrządy pomiarowe czynników klimatycznych i glebowych siedliska, próbki nasion roślin uprawnych, nawozów mineralnych i środków ochrony roślin, przykładowe karty technologiczne;

3) pracownię produkcji zwierzęcej, wyposażoną w: szkielety, przekroje i modele zwierząt gospodarskich, atlasy ras zwierząt, próbki pasz i komponentów paszowych, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, ze skanerem i z projektorem multimedialnym i z pakietem programów biurowych stanowisko oraz z oprogramowaniem do układania dawek pokarmowych, normy żywienia zwierząt gospodarskich, sprzęt do pomiarów zoometrycznych, termometry weterynaryjne, przykładowe karty technologiczne, apteczkę weterynaryjną, instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy;

4) warsztaty szkolne, wyposażone w: maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji roślinnej i zwierzęcej, przekroje, modele i katalogi pojazdów, maszyn i narzędzi oraz ich części, instrukcje obsługi pojazdów i maszyn rolniczych, pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy.

Ponadto szkoła powinna posiadać gospodarstwo szkolne, wyposażone w: stajnię, siodlarnię, szorownię, paszarnię, wozownię, krytą ujeżdżalnię, plac treningowy, okólnik do lonżowania koni, wybiegi dla koni, budynki inwentarskie, magazyny, pola z roślinami uprawnymi, łąki, pastwiska, działkę agrobiologiczną.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach turystyki jeździeckiej oraz indywidualnych gospodarstwach rolnych specjalizujących się w chowie, hodowli i użytkowaniu koni.
Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin): w stadninie koni lub ośrodku jeździeckim (160 godzin) oraz w ośrodku turystyki jeździeckiej lub gospodarstwie rolnym specjalizującym się w rekreacji lub turystyce konnej (160 godzin).

Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.).

Szkoła powinna stworzyć warunki do uzupełniania wiedzy i umiejętności, w formie dodatkowego kursu prowadzonego w szkole, z zakresu organizowania i prowadzenia szkolenia osób w zakresie jazdy konnej po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.).

ostatnia zmiana: 2018-08-08

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności