aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik sterylizacji medycznej

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 720
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(MS.a) - medycyna
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - opiekun medyczny, - terapeuta zajęciowy, - ortoptystka, - opiekunka dziecięca, - technik masażysta, - higienistka stomatologiczna, - asystentka stomatologiczna, - technik ortopeda, - technik dentystyczny, - protetyk słuchu, - technik farmaceutyczny, - technik sterylizacji medycznej, - technik elektroradiolog, - technik elektroniki i informatyki medycznej absolwent: 1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka; 2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia; 3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; 4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych; 5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy; 6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia; 7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych; 8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym; 10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi; 11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki; 12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną; 13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu; 14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim; 15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; 16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych; 17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem; 18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce; 19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce; 20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych; 21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych; 22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników; 23) posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum); 24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 321104

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2) przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
3) przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;
4) prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię anatomiczną, wyposażoną w: modele anatomiczne, atlasy anatomiczne, stanowiska komputerowe z drukarką (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, filmy dydaktyczne, programy komputerowe dotyczące anatomii człowieka, fantomy niemowlęcia, dziecka i osoby dorosłej do udzielania pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe;

2) pracownię higieny, aseptyki i ćwiczeń podstawowych, w której powinny być zorganizowane stanowiska pracy dla uczniów (jedno stanowisko dla sześciu uczniów), wyposażone w: zestaw mebli nadających się do dezynfekowania, pojemniki na odpady, stanowisko do higienicznego mycia rąk, stoły do pakietowania, wieszaki, stojaki na materiał opakowaniowy, zgrzewarki, opakowania sterylizacyjne, tace, kosze sterylizacyjne, podstawowe narzędzia chirurgiczne, lampy powiększające z podświetleniem, emulgatory do pielęgnacji narzędzi, materiał opatrunkowy, wskaźniki chemiczne kontroli (różnych klas i różnego przeznaczenia), symulatory standardowe, środki ochrony indywidualnej, stabilizatory sprzętu, ochrony ostrzy oraz wyposażenia do przeprowadzania testów funkcyjnych;

3) pracownię komputerową, wyposażoną w: stanowiska komputerowe z drukarką (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu dla nauczyciela, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), pakiet programów biurowych, projektor multimedialny, filmy dydaktyczne dotyczące systemu dokumentacji elektronicznej technologii dezynfekcji i sterylizacji.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych oraz podmiotach świadczących usługi sterylizacji, w tym w sterylizatorniach centralnych oraz w pracowni endoskopowej i gabinecie stomatologicznym oraz podręcznej sterylizatorni na bloku operacyjnym i pracowni mikrobiologii.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin) w centralnej sterylizatorni.
Szkoła przed przystąpieniem do praktyki zawodowej powinna umożliwić uczniom uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego typu E w zakresie obsługi urządzeń elektroenergetycznych niezbędnego do samodzielnej obsługi urządzeń dekontaminacyjnych.

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-08 14:49:35

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności