aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1100
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(MG.a) - mechanika, górnictwo, hutnictwo (szeroki zakres)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, - zegarmistrz, - optyk-mechanik, - mechanik precyzyjny, - mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, - mechanik-monter maszyn i urządzeń, - mechanik pojazdów samochodowych, - operator obrabiarek skrawających, - ślusarz, - kowal, - monter kadłubów jednostek pływających, - blacharz samochodowy, - blacharz, - lakiernik, - technik optyk, - technik mechanik lotniczy, - technik mechanik okrętowy, - technik budowy jednostek pływających, - technik pojazdów samochodowych, - technik mechanik, - elektromechanik pojazdów samochodowych, - technik transportu drogowego, - technik energetyk, - modelarz odlewniczy, - technik wiertnik, - wiertacz, - technik górnictwa podziemnego, - górnik eksploatacji podziemnej, - technik górnictwa otworowego, - górnik eksploatacji otworowej, - technik górnictwa odkrywkowego, - górnik odkrywkowej eksploatacji złóż, - technik przeróbki kopalin stałych, - technik odlewnik, - technik hutnik, - operator maszyn i urządzeń odlewniczych, - operator maszyn i urządzeń hutniczych, - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, - złotnik-jubiler, - mechanik motocyklowy, - technik chłodnictwa i klimatyzacji, - technik urządzeń dźwigowych, - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, - kierowca mechanik, - mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, - szkutnik absolwent: 1) przestrzega zasad sporządzania rysunku technicznego maszynowego; 2) sporządza szkice części maszyn; 3) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; 4) rozróżnia części maszyn i urządzeń; 5) rozróżnia rodzaje połączeń; 6) przestrzega zasad tolerancji i pasowań; 7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; 8) rozróżnia środki transportu wewnętrznego; 9) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów; 10) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony przed korozją; 11) rozróżnia techniki i metody wytwarzania części maszyn i urządzeń; 12) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej; 13) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; 14) wykonuje pomiary warsztatowe; 15) rozróżnia metody kontroli jakości wykonanych prac; 16) określa budowę oraz przestrzega zasad działania maszyn i urządzeń; 17) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; 18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(MG.c) - tworzywa sztuczne
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych absolwent: 1) stosuje prawa i przestrzega zasad mechaniki technicznej, elektrotechniki, elektroniki i automatyki przemysłowej; 2) wykonuje obliczenia na liczbach wymiernych w celu rozwiązywania problemów technicznych; 3) sporządza szkice części maszyn; 4) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; 5) posługuje się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń oraz przestrzega norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; 6) rozróżnia części maszyn i urządzeń; 7) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; 8) przeprowadza ocenę stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz narzędzi; 9) przestrzega zasad tolerancji i pasowań; 10) rozróżnia przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe; 11) wykonuje pomiary warsztatowe; 12) rozróżnia techniki i metody wytwarzania wyrobów; 13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(MG.d) - odlewnictwo, metalurgia, tworzywa sztuczne
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - operator maszyn i urządzeń odlewniczych, - operator maszyn i urządzeń hutniczych, - operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, - technik odlewnik, - technik hutnik absolwent: 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne; 2) rozróżnia rodzaje obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej; 3) rozróżnia technologie kształtowania wyrobów poprzez obróbkę ręczną, mechaniczną, spajanie, plastyczne kształtowanie oraz odlewanie stopów Fe-C, metali nieżelaznych i ich stopów oraz materiałów niemetalowych; 4) dobiera przyrządy pomiarowe oraz wykonuje pomiary części maszyn; 5) dobiera narzędzia do obróbki ręcznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kształtowania metali; 6) wykonuje operacje obróbki ręcznej, mechanicznej, spajania i plastycznego kształtowania metali; 7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 814209

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) użytkowania maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w procesie przetwórstwa tworzyw sztucznych;
2) wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych;
3) nadzorowania i kontrolowania procesów produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych;
4) wykonywania przeglądów, regulacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię techniczną, wyposażoną w: rysunki części maszyn, schematy maszyn i urządzeń, przykładową dokumentację konstrukcyjną narzędzi: formy wtryskowej, formy rozdmuchowej, głowicy wytłaczarskiej, kalibratora; instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi form i narzędzi kształtujących oraz katalogi znormalizowanych elementów maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych, części maszyn, urządzeń oraz narzędzia stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych; katalogi części maszyn, modele i przekroje części maszyn, elementy układów hydraulicznych i pneumatycznych, przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane w przetwórstwie tworzyw sztucznych, zużyte części maszyn, urządzeń oraz narzędzi do przetwórstwa tworzyw sztucznych, filmy dydaktyczne przedstawiające budowę i działanie maszyn, urządzeń oraz narzędzi stosowanych w przetwórstwie tworzyw sztucznych, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;

2) pracownię technologiczną, wyposażoną w: plansze, schematy przedstawiające klasyfikację, metody wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucznych, katalogi tworzyw sztucznych, tabele porównawcze właściwości tworzyw sztucznych, tabele identyfikacji tworzyw sztucznych, karty bezpieczeństwa, próbki tworzyw sztucznych i materiałów pomocniczych, schematy procesów technologicznych przetwórstwa tworzyw sztucznych, modele form do wtryskiwania, prasowania, termoformowania oraz laminowania, formy do wtryskiwania, prasowania oraz termoformowania, modele różnych typów głowic wytłaczarskich, przykładowe głowice wytaczarskie, kalibratory, przyrządy do kontroli przebiegu procesów technologicznych, dokumentację technologiczną wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucznych, przykłady wadliwych wyrobów z tworzyw sztucznych, wzorniki i płytki wzorcowe barw, przyrządy do badania barwy i połysku wyrobów z tworzyw sztucznych, filmy dydaktyczne ilustrujące procesy produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska;
ponadto każda pracownia powinn być wyposażona w stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z dostępem do Internetu, z drukarką, z projektorem multimedialny oraz oprogramowaniem do symulacji pracy maszyn i urządzeń;

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska rozpoznawania rodzajów tworzyw (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: palnik, pojemnik z wodą, tabele identyfikacyjne, digestorium,

b) stanowiska przygotowania surowców (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: suszarkę do tworzyw, wagę elektroniczną, mieszalnik, pojemniki na surowce,

c) stanowiska wtryskiwania i kontroli jakości wyrobów (jedno stanowisko dla czterech uczniów), wyposażone w: wtryskarkę, formę, termostat, drukarkę, wagę elektroniczną, suwmiarkę, mikromierz, czujnik zegarowy, stół warsztatowy,

d) stanowiska wytłaczania (jedno stanowisko dla czterech uczniów), wyposażone w: wytłaczarkę, głowicę wytłaczarską, wannę chłodzącą, granulator,

e) stanowiska łączenia tworzyw (jedno stanowisko dla trzech uczniów) wyposażone w: zgrzewarkę oporową, aparat do spawania tworzyw, kleje do tworzyw sztucznych,

f) stanowiska do obróbki ręcznej i termoformowania (jedno stanowisko dla czterech uczniów), wyposażone w: stół warsztatowy z imadłem, zestaw narzędzi do obróbki ręcznej, termoformierkę, formę do termoformowania, zestaw przyrządów kontrolno¬-pomiarowych; ponadto warsztaty powinny być wyposażone w: elektryczny lub ręczny wciągnik, środki do czyszczenia i konserwacji maszyn, narzędzi i urządzeń, apteczkę, instrukcję alarmową, sprzęt przeciwpożarowy, środki ochrony indywidualnej, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach przetwórstwa tworzyw sztucznych.

ostatnia zmiana: 2018-08-07

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności