aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik obsługi turystycznej

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1030
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(TG.g) - obsługa turystyczna
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - technik obsługi turystycznej absolwent: 1) charakteryzuje rodzaje turystyki; 2) rozróżnia podmioty gospodarcze świadczące usługi na rynku turystycznym; 3) charakteryzuje zadania organizatorów turystyki, pośredników turystycznych i agentów turystycznych; 4) stosuje przepisy prawa dotyczące turystyki; 5) rozróżnia produkty turystyczne; 6) rozróżnia rodzaje usług turystycznych; 7) charakteryzuje rynek usług turystycznych; 8) charakteryzuje oraz monitoruje krajowy i zagraniczny ruch turystyczny; 9) przestrzega zasad marketingu dotyczących turystyki; 10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 422103

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik obsługi turystycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) organizowania działalności turystycznej;
2) organizowania imprez i usług turystycznych;
3) obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
4) rozliczania imprez i usług turystycznych.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik obsługi turystycznej powinna posiadać następujące po­mieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię turystyczno-geograficzną, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jed­nego ucznia), pakiet programów biurowych, oprogramowanie do obsługi turystycznej, sprzęt biurowy, ze­staw przepisów prawa dotyczących działalności turystycznej, przewodniki, foldery oraz informatory tury­styczne, katalogi biur podróży z ofertami i cennikami imprez, rozkłady jazdy komunikacji: autobusowej, kolejowej, lotniczej, promowej, wzory dokumentów stosowanych w działalności turystycznej, w tym wzo­ry umów cywilnoprawnych, mapy turystyczne, fizyczne i polityczne Polski, Europy i świata, atlasy geogra­ficzne;

2) pracownię obsługi turystycznej, wyposażoną w: stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), pakiet programów biurowych, oprogramowanie do obsługi turystycznej, w tym stosowane w infor­macji turystycznej, czytnik kart płatniczych, sprzęt biurowy, przewodniki, informatory turystyczne i mate­riały promocyjne dotyczące atrakcji turystycznych, obiektów noclegowych, biur podróży oraz innych pod­miotów działających w branży turystycznej, rozkłady jazdy komunikacji: autobusowej, kolejowej, lotniczej, promowej, mapy turystyczne Polski, Europy i świata, atlasy geograficzne.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych oraz w biurach podróży, punktach informa­cji turystycznej oraz innych podmiotach świadczących usługi turystyczne.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin). Program praktyki zawodowej powinien być dostosowa­ny do specyfiki regionu, w którym znajduje się szkoła kształcąca w zawodzie.",


data ostatniej modyfikacji: 2018-08-08 14:15:16

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności