aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1200
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(AU. a) - szkło
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - operator urządzeń przemysłu szklarskiego, - technik technologii szkła absolwent: 1) sporządza szkice i rysunki techniczne części maszyn i urządzeń; 2) rozróżnia części maszyn i urządzeń oraz określa ich zastosowanie; 3) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych; 4) rozróżnia schematy technologiczne; 5) posługuje się dokumentacją techniczną; 6) posługuje się przyrządami pomiarowymi; 7) wykonuje prace z zakresu obróbki ręcznej i maszynowej materiałów; 8) rozróżnia elementy układów automatyki; 9) charakteryzuje układy sterowania pracą maszyn i urządzeń; 10) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(AU. v) - szkło, ceramika
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - technik technologii szkła, - technik ceramik absolwent: 1) klasyfikuje i oblicza błędy pomiarowe; 2) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe; 3) wyjaśnia zjawiska fizyczne i fizykochemiczne zachodzące w procesach technologicznych; 4) stosuje metody i przyrządy do badania lepkości i gęstości; 5) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; 6) korzysta z norm i instrukcji stanowiskowych; 7) charakteryzuje systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem; 8) sporządza schematy technologiczne; 9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311925

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii szkła powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) obsługiwania maszyn i urządzeń do sporządzania zestawu szklarskiego i topienia mas szklanych;
2) obsługiwania maszyn i urządzeń do formowania, wykańczania, zdobienia i przetwórstwa wyrobów ze szkła;
3) formowania wyrobów ze szkła sposobem ręcznym;
4) wykonywania badań laboratoryjnych surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła;
5) organizowania i prowadzenia procesów wytwarzania wyrobów ze szkła.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii szkła powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: materiały i przybory rysunkowe, modele brył geometrycznych i części maszyn, kolekcje części maszyn ogólnego zastosowania, katalogi i zestawy norm dotyczących rysunku technicznego i dokumentacji technicznej, stanowiska komputerowe z drukarką podłączoną do sieci (jedno stanowisko dla jednego ucznia), stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, projektor multimedialny, skanery i plotery (po jednym urządzeniu na cztery stanowiska komputerowe), programy komputerowego wspomagania projektowania (Computer Aided Design);

2) pracownię technologiczną, wyposażoną w: piec laboratoryjny do topienia oraz odprężania szkła, narzędzia i materiały do obróbki ręcznej i mechanicznej materiałów, formowania wyrobów ze szkła sposobem ręcznym, elementy układów automatyki i sterowania pracą maszyn i urządzeń, formy szklarskie, urządzenia do badań właściwości surowców szklarskich, szkła i wyrobów ze szkła, narzędzia i przyrządy pomiarowe, przyrządy do badania i kontroli jakości surowców, półproduktów i wyrobów ze szkła, sprzęt laboratoryjny, modele maszyn i napędów elektrycznych, modele pieców szklarskich, maszyn i urządzeń do sporządzania zestawów szklarskich, formowania wyrobów ze szkła sposobem mechanicznym, wykańczania, obróbki, zdobienia i przetwarzania szkła, kolekcje materiałów i narzędzi do wykańczania, obróbki, zdobienia i przetwórstwa szkła, materiały konstrukcyjne, kolekcje wyrobów ze szkła formowanych, wykańczanych, zdobionych i przetwarzanych różnymi technikami, kolekcje wyrobów ze szkła z wadami masy szklanej i wadami wykonania, kolekcje surowców szklarskich, schematy technologiczne i dokumentację techniczno-technologiczną procesów produkcyjnych, schematy układów regulacji i sterowania, normy, instrukcje, dokumentację technologiczną, katalogi, foliogramy, fotografie, filmy dydaktyczne dotyczące procesów produkcji szkła.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego, hutach szkła i przedsiębiorstwach produkujących wyroby ze szkła. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

ostatnia zmiana: 2018-08-07

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności