lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Ogrodnik

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 880
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(RL.c) - rolnictwo, ogrodnictwo, pszczelarstwo, hodowla
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - ogrodnik, - technik ogrodnik, - pszczelarz, - technik pszczelarz, - rolnik, - technik rolnik, - technik architektury krajobrazu, - technik hodowca koni, - operator maszyn leśnych, - technik leśnik, - rybak śródlądowy, - technik rybactwa śródlądowego, - technik weterynarii, - technik agrobiznesu - jeździec - mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, - technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki absolwent: 1) wykonuje czynności kontrolno-obsługowe ciągników rolniczych; 2) stosuje przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego; 3) przestrzega zasad kierowania ciągnikiem rolniczym; 4) wykonuje czynności związane z prowadzeniem i obsługą ciągnika rolniczego w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii T; 5) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(RL.e) - ogrodnictwo (ogrodnik, technik ogrodnik)
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - ogrodnik, - technik ogrodnik absolwent: 1) rozróżnia pojazdy, maszyny, urządzenia i narzędzia stosowane w produkcji ogrodniczej; 2) rozpoznaje części i podzespoły pojazdów, maszyn i urządzeń; 3) rozpoznaje rodzaje korozji oraz określa sposoby ochrony metali przed korozją; 4) rozróżnia czynniki siedliska i zabiegi uprawowe; 5) rozpoznaje gleby i ocenia ich wartość rolniczą; 6) klasyfikuje nawozy i ocenia ich wpływ na glebę i rośliny; 7) rozpoznaje rodzaje roślin ogrodniczych; 8) posługuje się narzędziami i urządzeniami do wykonywania kompozycji roślinnych; 9) przestrzega norm jakościowych i zasad standaryzacji produktów ogrodniczych; 10) korzysta ze środków finansowych na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich; 11) korzysta z usług instytucji i organizacji działających na rzecz wsi i rolnictwa; 12) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 611303

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania prac związanych z zakładaniem i pielęgnacją upraw sadowniczych, warzywnych, roślin przyprawowych, roślin ozdobnych oraz grzybów jadalnych;
2) wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych;
3) prowadzenia i obsługi ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami).

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie ogrodnik powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię ogrodniczą, wyposażoną w: modele szklarni i tuneli foliowych, okazy naturalne i atlasy roślin ogrodniczych, nasiona, sadzonki i organy podziemne roślin ogrodniczych, zielniki roślin ogrodniczych i chwastów, modele drzew, próbki nasion, wzorniki naczyń i pojemników do uprawy, próbki podłoży i okryw, próbki nawozów mineralnych, wzorniki kompozycji bukieciarskich, modele konstrukcji architektonicznych;

2) pracownię techniki rolniczej, wyposażoną w: narzędzia ogrodnicze i sprzęt mierniczy, przekroje, modele pojazdów, maszyn i urządzeń oraz ich części, katalogi maszyn i narzędzi ogrodniczych, instrukcje obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w ogrodnictwie, próbki materiałów konstrukcyjnych;

3) warsztaty szkolne, wyposażone w: instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, maszyny, narzędzia i urządzenia ogrodnicze, urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, przyrządy do wyznaczania dojrzałości zbiorczej, sortowania i kalibracji owoców i warzyw, zamienniki środków chemicznych, sprzęt mierniczy, wózek do transportu roślin, pojemniki różnego rodzaju, pojazdy do nauki jazdy, plac manewrowy do nauki jazdy, poligon do nauki pracy maszynami ogrodniczymi.
Ponadto szkoła powinna posiadać szkolne gospodarstwo ogrodnicze wyposażone w inspekty, tunele foliowe, szklarnie, w którym uczniowie będą mieli możliwość kształtowania umiejętności: siewu, pikowania i sadzenia roślin, przygotowywania produktów ogrodniczych do sprzedaży, przygotowywania cieczy roboczych do oprysków, wykonywania kompozycji kwiatowych, rozpoznawania gatunków i odmian roślin sadowniczych, warzywniczych, przyprawowych, ozdobnych i grzybów jadalnych.

Liczba przyrządów i aparatów w każdej pracowni powinna umożliwić wykonywania zadań praktycznych w grupach trzyosobowych lub czteroosobowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, szkolnym gospodarstwie ogrodniczym, przedsiębiorstwie ogrodniczym, ogrodniczym, gospodarstwie ekologicznym, gospodarstwie prowadzącym produkcję integrowaną.
Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Egzamin państwowy, wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii, jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2012 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151).

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.05. Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji RL.18. Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 14:27:03

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności