aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Asystent kierownika produkcji filmowej / telewizyjnej

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1190
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(ST.c) - produkcja filmowa i telewizyjna
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej absolwent: 1) przestrzega zasad sztuki telewizyjno-filmowej w produkcji filmowej/telewizyjnej; 2) przestrzega zasad zapisu obrazu oraz dźwięku w produkcji filmowej/telewizyjnej; 3) rozróżnia elementy struktury organizacyjnej kinematografii; 4) rozróżnia elementy wyposażenia studia telewizyjnego i hali zdjęciowej; 5) rozróżnia elementy struktury organizacyjnej, pionów wchodzących w skład ekipy filmowej, ich role, kompetencje i zakres obowiązków; 6) stosuje przepisy prawa dotyczące procesu przygotowania i organizowania produkcji filmowej/telewizyjnej; 7) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 343902

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej telewizyjnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) opracowywania kosztorysu produkcji filmowej i telewizyjnej oraz dokumentacji produkcji zgodnie z kosztorysem;
2) organizowania produkcji filmowej i telewizyjnej zgodnie z harmonogramem i wymogami jakości artystycznej i technicznej;
3) koordynowania przebiegu produkcji i postprodukcji filmowej i telewizyjnej.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej powinna posiadać pracownię przygotowania produkcji i postprodukcji filmowej i telewizyjnej, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, z pakietem programów biurowych oraz oprogramowaniem do planowania i budżetowania produkcji filmowej; drukarkę sieciową, projektor multimedialny.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (320 godzin).

ostatnia zmiana: 2018-10-22

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności