aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik realizacji nagrań i nagłośnień

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(ST.a) - realizacja dźwięku, nagrań i nagłośnień
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - technik realizacji dźwięku, - technik realizacji nagrań i nagłośnień absolwent: 1) charakteryzuje falę akustyczną, jej parametry oraz zjawiska towarzyszące propagacji fali akustycznej; 2) dokonuje analizy zjawiska pochłaniania dźwięku i izolacji akustycznej; 3) charakteryzuje cechy akustyczne mowy ludzkiej; 4) wykorzystuje właściwości słuchu ludzkiego w procesie realizacji dźwięku; 5) charakteryzuje cechy akustyczne instrumentów muzycznych; 6) rozróżnia elementy dzieła muzycznego; 7) charakteryzuje style muzyczne na podstawie analizy słuchowej; 8) wykorzystuje określone elementy wiedzy z historii muzyki w realizacji zadań zawodowych; 9) odtwarza na fortepianie prosty zapis nutowy; 10) posługuje się terminologią z zakresu elektroakustyki; 11) rozróżnia rodzaje głośników i mikrofonów oraz charakteryzuje ich właściwości; 12) rozróżnia urządzenia rejestrujące; 13) charakteryzuje urządzenia i techniki przetwarzania dźwięku; 14) stosuje prawa elektrotechniki do obliczania i szacowania wartości wielkości elektrycznych w obwodach elektrycznych i układach elektronicznych; 15) dobiera przyrządy pomiarowe; 16) wykonuje połączenia układów elektrycznych i elektronicznych na podstawie dokumentacji; 17) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów oraz sporządza wykresy w skali logarytmicznej (nie dotyczy osób słabowidzących i niewidomych); 18) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 352122

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) realizowania nagrań we współpracy z realizatorem dźwięku;
2) obsługiwania systemu MIDI;
3) realizowania nagłośnień we współpracy z realizatorem dźwięku;
4) rejestrowania materiału dźwiękowego;
5) montowania, przetwarzania i archiwizowania materiału dźwiękowego.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik realizacji nagrań i nagłośnień powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię badań urządzeń elektroakustycznych i nagłośnieniowych, wyposażoną w: stanowiska pomiarowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), zasilane napięciem 230/400 V prądu przemiennego, zabezpieczone ochroną przeciwporażeniową, wyposażone w wyłączniki awaryjne i wyłącznik awaryjny centralny; analizator widma sygnałów akustycznych; mikrofony pomiarowe; zasilacze stabilizowane napięcia stałego 0 - 24 V; autotransformatory; generatory funkcyjne; generatory funkcyjne z wyjściem mocy; przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe; zestawy nagłośnieniowe (jeden zestaw dla dziesięciu uczniów), w tym konsoletę mikserską co najmniej 12- -kanałową z połączeniem cyfrowym z komputerem, equalizer graficzny tercjowy, kompresor/limiter; pogłos cyfrowy, wzmacniacz mocy i kolumny głośnikowe, zestaw mikrofonów, multicore, statywy, d-box; stanowisko komputerowe z oprogramowaniem do symulacji pracy układów elektrycznych i elektronicznych oraz do obróbki wyników pomiarów;

2) studio nagrań z reżysernią dźwięku (dla dziesięciu uczniów), adaptowane akustycznie, wyposażone w: stół mikserski analogowy, stół mikserski cyfrowy, procesory dynamiczne i pogłosowe, głośniki odsłuchowe ze wzmacniaczami mocy, mikrofony dynamiczne, mikrofony pojemnościowe ze zmienną charakterystyką kierunkową, d-boxy, przedwzmacniacze mikrofonowe, statywy mikrofonowe, kable mikrofonowe i połączeniowe, słuchawki, instrumenty elektroniczne wyposażone w system MIDI, urządzenia do rejestracji dźwięku, stanowisko komputerowe z interfejsami oprogramowaniem do rejestracji i edycji MIDI i dźwięku.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, studiach nagrań dźwięku oraz innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

ostatnia zmiana: 2018-08-08

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności