aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii wyrobów skórzanych

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(AU. e) - kaletnictwo, kuśnierstwo, obuwnik
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - kaletnik, - kuśnierz, - obuwnik, - technik technologii wyrobów skórzanych, - technik obuwnik absolwent: 1) wykonuje rysunki wyrobów skórzanych; 2) rozróżnia rodzaje skór, tworzyw sztucznych i skóropodobnych, wyrobów włókienniczych i papierniczych; 3) określa topograficzny układ skór; 4) rozpoznaje wady i uszkodzenia skór surowych i wyprawionych; 5) określa właściwości materiałów stosowanych w produkcji wyrobów skórzanych; 6) klasyfikuje odpady powstające podczas rozkroju skór; 7) posługuje się dokumentacją techniczną i technologiczną; 8) odczytuje oznaczenia i symbole stosowane w rysunkach technicznych; 9) charakteryzuje narzędzia, maszyny i urządzenia stosowane w procesie produkcji wyrobów skórzanych; 10) lokalizuje nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń; 11) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
  • PKZ(AU. v) - szkło, ceramika
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - technik technologii szkła, - technik ceramik absolwent: 1) klasyfikuje i oblicza błędy pomiarowe; 2) wykonuje obliczenia wytrzymałościowe; 3) wyjaśnia zjawiska fizyczne i fizykochemiczne zachodzące w procesach technologicznych; 4) stosuje metody i przyrządy do badania lepkości i gęstości; 5) przedstawia wyniki pomiarów i obliczeń w postaci tabel i wykresów; 6) korzysta z norm i instrukcji stanowiskowych; 7) charakteryzuje systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem; 8) sporządza schematy technologiczne; 9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311926

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) dobierania surowców i materiałów do wykonania wyrobów skórzanych;
2) sporządzania dokumentacji technicznej i technologicznej;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych w procesie produkcyjnym;
4) organizowania i kontrolowania procesów wytwarzania wyrobów skórzanych.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych, uwzględniając potrzeby rynku pracy oraz możliwości organizacyjne i kadrowe, wyznacza na początku etapu edukacyjnego kwalifikację A.7. w zawodzie kaletnik albo kwalifikację A.11. w zawodzie kuśnierz, stanowiącą podbudowę do kształcenia.

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii wyrobów skórzanych powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię projektowania wyrobów skórzanych, wyposażoną w: stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia), z przyborami kreślarskimi stelaże, manekiny, zestawy skór wyprawionych: licowych i futerkowych, eksponaty oraz modele wyrobów kaletniczych i kuśnierskich, zestawy materiałów wykończeniowych i zdobniczych oraz dodatki metalowe, formy i szablony wyrobów, plansze ilustrujące budowę sylwetki człowieka, przykłady konstrukcji wyrobów, katalogi i żurnale wyrobów skórzanych, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla pięciu uczniów), drukarki, skaner, programy do komputerowego wspomagania projektowania wyrobów skórzanych, programy komputerowe dotyczące przebiegu procesów technologicznych oraz zarządzania procesem produkcji, pakiet programów biurowych, projektor multimedialny;

2) pracownię materiałoznawstwa, wyposażoną w: stanowiska badań materiałów i wyrobów ze skór (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wagę laboratoryjną, mikroskop z oprzyrządowaniem, lupy, przyrządy laboratoryjne z zestawem odczynników chemicznych; przyrządy pomiarowe, próbki klejów, zrywarkę, aparat do badania odporności na ścieranie, aparat do badania przepuszczalności powietrza, aparat do badania odporności wybarwień na tarcie, czynniki mokre, termostabilizację i działanie światła sztucznego, planimetr, grubościomierz, skrętomierz, zestawy skór futerkowych i licowych, próbki włókien naturalnych i chemicznych, próbki materiałów włókienniczych, schematy procesów wyprawy skór;

3) pracownię technologiczną, wyposażoną w: skóry licowe, futerkowe, tworzywa skóropodobne, tworzywa sztuczne, materiały włókiennicze, materiały papiernicze, wyroby metalowe, eksponaty wyrobów i części składowych, narzędzia i przybory, modele maszyn i urządzeń, schematy kinematyczne maszyn i urządzeń, schematy technologiczne, przykłady dokumentacji technicznej i technologicznej, foldery, katalogi, prospekty maszyn i urządzeń i czasopisma specjalistyczne;

4) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane stanowiska odpowiednie dla kwalifikacji A.7. w zawodzie kaletnik albo kwalifikacji A.11. w zawodzie kuśnierz.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach wytwarzających wyroby skórzane.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

ostatnia zmiana: 2018-08-07

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności