aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Krawiec

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1050
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(AU.ad) - moda, krawiectwo
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - krawiec - technik przemysłu mody Uczeń: 1) rozróżnia rodzaje wyrobów odzieżowych i określa ich przeznaczenie; 2) wykonuje rysunki żurnalowe i modelowe wyrobów odzieżowych; 3) posługuje się projektami wyrobów odzieżowych; 4) wykonuje rysunki techniczne elementów wyrobów odzieżowych; 5) rozróżnia surowce włókiennicze oraz określa ich właściwości; 6) rozróżnia materiały odzieżowe i dodatki krawieckie oraz określa ich właściwości i zastosowanie; 7) charakteryzuje metody badania surowców i wyrobów włókienniczych; 8) wykonuje badania organoleptyczne surowców i wyrobów włókienniczych; 9) charakteryzuje metody konserwacji materiałów i wyrobów odzieżowych; 10) wykonuje pomiary krawieckie; 11) rozróżnia rodzaje ściegów ręcznych i maszynowych oraz określa ich zastosowanie; 12) rozróżnia szwy maszynowe i określa ich zastosowanie; 13) rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania odzieży; 14) rozróżnia mechanizmy w maszynach i urządzeniach odzieżowych oraz określa ich funkcje; 15) określa zasady obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w procesie wytwarzania wyrobów odzieżowych; 16) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 753105

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) konstruowania i modelowania wyrobów odzieżowych;
2) dobierania materiałów i dodatków do wyrobów odzieżowych;
3) obsługiwania maszyn i urządzeń stosowanych podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych;
4) wytwarzania wyrobów odzieżowych.

1. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie krawiec powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię włókienniczą, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska do badań materiałów i wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: wagę laboratoryjną, mikroskop z oprzyrządowaniem do identyfikacji włókien, lupę tkacką, pralkę laboratoryjną,

b) stanowisko komputerowe dla nauczyciela, z dostępem do Internetu, wyposażone w: oprogramowanie do analizy wyników badań laboratoryjnych oraz drukarkę;

ponadto pracownia powinna być wyposażona w: zestawy próbek surowców włókienniczych, wyrobów włókienniczych, materiałów odzieżowych wykonanych różnymi technikami, zestawy dodatków krawiec­kich, dokumentacje techniczno-technologiczne wyrobów odzieżowych, normy dotyczące klasyfikacji włó­kien;

2) pracownię projektowania i modelowania odzieży, w której powinny być zorganizowane następujące stano­wiska:

a) stanowiska projektowania i modelowania form odzieży (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wypo­sażone w: komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, oprogramowanie do wspo­magania procesu projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych oraz stoły kreślarskie, materia­ły i przybory kreślarskie,

b) stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, wyposa­żone w oprogramowanie do wspomagania procesu projektowania i modelowania wyrobów odzieżowych;

ponadto pracownia powinna być wyposażona w: drukarkę umożliwiającą drukowanie w formacie A3 (jed­na drukarka na dziesięć stanowisk komputerowych), skaner, projektor multimedialny, damskie, męskie i dziecięce manekiny krawieckie, lustro, parawan, dodatki krawieckie, próbki materiałów odzieżowych, plansze przedstawiające sylwetki ludzkie, konstrukcje i modelowanie odzieży damskiej, męskiej i dziecię­cej, modelowanie konstrukcyjne i wtórne odzieży na figury nietypowe, rysunki techniczne wyrobów odzie­żowych, plansze kolorystyki, literaturę zawodową z zakresu modelowania odzieży, standardy konstrukcji oraz tabele wymiarów, żurnale mody i albumy projektów odzieży, filmy dydaktyczne dotyczące promocji mody i dystrybucji wyrobów odzieżowych, plansze i katalogi aranżacji przestrzeni sprzedaży wyrobów odzieżowych;

3) pracownię technologiczną, wyposażoną w: modele maszyn i urządzeń stosowanych w przemyśle odzieżo­wym, schematy kinematyczne maszyn szwalniczych, plansze przedstawiające działanie mechanizmów tworzących ścieg oraz powstawanie ściegów w maszynach szwalniczych, katalogi maszyn i urządzeń stoso­wanych w przemyśle odzieżowym, katalogi ściegów i szwów maszynowych, normy obowiązujące w prze­myśle odzieżowym, dokumentacje techniczno-technologiczne wyrobów odzieżowych, tablice z symbolami graficznymi węzłów technologicznych, tablice znaków informacyjnych dotyczących konserwacji odzieży;

4) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska szycia ręcznego (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w: manekiny krawiec­kie, przybory do szycia ręcznego, nożyczki, dodatki krawieckie,

b) stanowiska rozkroju ręcznego (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), wyposażone w: stół oraz narzę­dzia do rozkroju ręcznego (nożyczki, wzorniki, przyciski metalowe),

c) stanowiska prasowania (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: stół do prasowania lub deskę do prasowania, żelazko elektryczno-parowe, przybory do prasowania, zaparzaczkę,

d) stanowiska montażu wyrobów odzieżowych (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wyposażone w maszynę stębnówkę płaską z oprzyrządowaniem,

e) stanowiska kontroli jakości i pakowania wyrobów gotowych (jedno stanowisko dla trzech uczniów), wyposażone w: dokumentacje wyrobów odzieżowych, manekiny krawieckie damskie, męskie i dzie­cięce, wieszaki, taśmę krawiecką;

ponadto warsztaty szkolne powinny być wyposażone w: maszyny owerlok (jedna maszyna dla trzech ucz­niów), eksponaty odzieży we fragmentach i w całości oraz wzory węzłów technologicznych, maszyny: dziurkarkę odzieżową i guzikarkę, regały, stojaki na wykroje, pojemniki na odpady, instrukcje obsługi ma­szyn oraz narzędzia stosowane podczas użytkowania maszyn.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia usta­wicznego, placówkach kształcenia praktycznego oraz podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnie­nia absolwentów szkół kształcących w zawodzie

MOŻLIWOŚCI  UZYSKIWANIA  DODATKOWYCH  KWALIFIKACJI  W  RAMACH OBSZARU KSZTAŁCENIA 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie krawiec po potwierdzeniu kwalifikacji AU.14. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik przemysłu mody po potwierdzeniu kwalifikacji AU.42. Organizacja procesów wytwarzania wyrobów odzieżowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-09 11:38:30

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności