aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Ortoptystka

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1230
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(MS.a) - medycyna
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - opiekun medyczny, - terapeuta zajęciowy, - ortoptystka, - opiekunka dziecięca, - technik masażysta, - higienistka stomatologiczna, - asystentka stomatologiczna, - technik ortopeda, - technik dentystyczny, - protetyk słuchu, - technik farmaceutyczny, - technik sterylizacji medycznej, - technik elektroradiolog, - technik elektroniki i informatyki medycznej absolwent: 1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka; 2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia; 3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; 4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych; 5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy; 6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia; 7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych; 8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym; 10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi; 11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki; 12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną; 13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu; 14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim; 15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; 16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych; 17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem; 18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce; 19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce; 20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych; 21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych; 22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników; 23) posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum); 24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 325906

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ortoptystka powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych;
2) prowadzenia ćwiczeń w niedowidzeniu i zaburzeniach widzenia obuocznego;
3) dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych;
4) komunikowania się z pacjentem, lekarzem okulistą i zespołem terapeutycznym;
5) prowadzenia działań w zakresie profilaktyki ortoptycznej i okulistycznej.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie ortoptystka powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię anatomiczną, wyposażoną w: plansze, preparaty i modele narządu wzroku, atlasy anatomiczne, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z projektorem multimedialnym z oprogramowaniem do nauki anatomii i fizjologii, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, kołnierze ortopedyczne, środki opatrunkowe;

2) gabinet ortoptyczny, wyposażony w: sprzęt i aparaty do: badania ostrości wzroku, badania refrakcji, doboru pomocy optycznych i nieoptycznych, mierzenia rozstawu źrenic, odczytywania mocy szkieł okularowych i soczewek kontaktowych, badania zeza, widzenia obuocznego i ćwiczeń ortoptycznych, badania kąta: zeza, widzenia obuocznego i stereoskopowego, badania korespondencji siatkówkowej, ćwiczeń ortoptycznych, badania fiksacji i ćwiczeń pleoptycznych, badań i ćwiczeń mięśni gałek ocznych i akomodacji, badania położenia gałki ocznej, badania podwójnego widzenia, ćwiczeń konwergencji, badań dodatkowych ortoptycznych i wybranych okulistycznych, badania pola widzenia, badania przedniego i tylnego odcinka oka, badania widzenia obuocznego; testy do badania widzenia obuocznego, w tym stereoskopowego; kasetę okulistyczną i foropter, kasetę z pryzmatami, listwy pryzmatyczne.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, gabinetach leczenia zeza, szpitalnych i klinicznych oddziałach okulistyki, gabinetach pleoptyczno-ortoptycznych. Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 8 tygodni (280 godz.)

ostatnia zmiana: 2018-08-08

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności