lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Technik technologii szkła

Wybierz zawód dla siebie

kwalifikacje
gdzie po zawód
nauka w godz
słowo kluczowe
wiedza branżowa

Technik procesów introligatorskich

nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów):
  • PKZ(A. i) - introligatorstwo, druk, procesy graficzne
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: drukarz, - introligator, - technik procesów drukowania, - technik procesów introligatorskich, - technik cyfrowych procesów graficznych absolwent: 1) posługuje się terminologią poligraficzną; 2) odczytuje schematy i rysunki techniczne stosowane w poligrafii; 3) rozróżnia produkty poligraficzne; 4) charakteryzuje materiały poligraficzne; 5) posługuje się miarami poligraficznymi; 6) charakteryzuje procesy przygotowalni poligraficznej; 7) charakteryzuje techniki drukowania; 8) charakteryzuje procesy introligatorskie i wykończeniowe; 9) rozpoznaje maszyny i urządzenia poligraficzne oraz ich główne zespoły; 10) posługuje się poligraficzną dokumentacją techniczną i technologiczną; 11) identyfikuje elementy cyfrowych systemów produkcyjnych w poligrafii; 12) stosuje techniki komputerowego wspomagania procesów technologicznych; 13) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311936

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich powinien być
przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) przygotowywania materiałów, maszyn i urządzeń do realizacji procesów introligatorskich;
2) prowadzenia procesów wykonywania druków luźnych i opraw;
3) planowania poligraficznych procesów produkcyjnych;
4) kontrolowania przebiegu produkcji poligraficznej.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik procesów introligatorskich powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię technologii introligatorstwa, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, projektor multimedialny (jeden na pracownię), spektrofotometr (jeden dla piętnastu uczniów), densytometr (jeden dla piętnastu uczniów), przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw dla czterech uczniów), plansze i prezentacje multimedialne do ilustrowania procesów poligraficznych, plansze i prezentacje ilustrujące procesy introligatorskie i wykończeniowe, plansze i prezentacje multimedialne ilustrujące zasady działania maszyn introligatorskich i wykończeniowych, katalogi i foldery maszyn introligatorskich i wykończeniowych, instrukcje obsługi maszyn introligatorskich i wykończeniowych, wzorniki i katalogi materiałów introligatorskich, standardy jakości produkcji poligraficznej, półprodukty i produkty poligraficzne, odbitki drukarskie przeznaczone do pomiarów;

2) pracownię planowania produkcji poligraficznej, wyposażoną w: stanowiska komputerowe do planowania produkcji poligraficznej (jedno stanowisko dla jednego ucznia), specjalistyczne oprogramowanie lub arkusz kalkulacyjny do planowania oraz kalkulacji kosztów produkcji poligraficznej (jeden komplet oprogramowania na stanowisko), przykładowe półprodukty i produkty poligraficzne, przykładowe karty technologiczne, przykłady zamówień, przykłady wykazów kosztów produkcji, przykłady cenników;

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska wykonywania druków luźnych (jedno stanowisko dla ośmiu uczniów), wyposażone w maszyny i urządzenia do wykonywania druków luźnych,

b) stanowiska wykonywania opraw (jedno stanowisko dla ośmiu uczniów), wyposażone w maszyny i urządzenia do wykonywania opraw; ponadto każde stanowisko powinno być wyposażone w: narzędzia do obsługi maszyn i urządzeń introligatorskich (jeden zestaw na stanowisko), przyrządy kontrolno-pomiarowe (jeden zestaw na stanowisko) oraz instrukcje stanowiskowe (jeden zestaw na stanowisko).

W szkole prowadzącej kształcenie w zawodzie technik procesów introligatorskich językiem obcym ukierunkowanym zawodowo jest język angielski.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach poligraficznych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

MOŻLIWOŚCI UZYSKIWANIA DODATKOWYCH KWALIFIKACJI W ZAWODACH

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik procesów introligatorskich po potwierdzeniu kwalifikacji A.14. Realizacja procesów introligatorskich i A.40. Planowanie i kontrola produkcji poligraficznej może otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik procesów drukowania, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych.


data ostatniej modyfikacji: 2013-11-04 13:06:41

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2017
lista kwalifikacji zawodowych A-Z
(z linkami do opisów)

Wykonywanie wyrobów koszykarsko-plecionkarskich

Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura Wykład - prof. Tadeusz Sławek
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności