aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store
lista zawodów A-Z, formuła 2017
linki do szerszych opisów zawodów

Technik budowy fortepianów i pianin

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe):
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017):
  • PKZ(ST.b) - budowa i strojenie fortepianów i pianin
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - technik budowy fortepianów i pianin, - stroiciel fortepianów i pianin absolwent: 1) rozróżnia symbole i oznaczenia stosowane na rysunkach technicznych; 2) stosuje uproszczenia rysunkowe; 3) wykonuje szkice części maszyn; 4) sporządza rysunki techniczne z wykorzystaniem technik komputerowych; 5) posługuje się dokumentacją techniczną oraz instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 6) wykonuje pomiary warsztatowe; 7) rozpoznaje części i podzespoły maszyn i urządzeń; 8) rozróżnia połączenia rozłączne i nierozłączne; 9) przestrzega zasad tolerancji i pasowania; 10) rozróżnia materiały konstrukcyjne i eksploatacyjne oraz określa ich zastosowanie; 11) dobiera sposoby transportu i składowania materiałów; 12) rozróżnia środki transportu wewnętrznego; 13) rozróżnia maszyny, urządzenia i narzędzia do obróbki ręcznej i maszynowej; 14) rozróżnia przyrządy pomiarowe stosowane podczas obróbki ręcznej i maszynowej; 15) rozróżnia instrumenty muzyczne; 16) rozpoznaje producentów instrumentów muzycznych; 17) rozróżnia tony, dźwięki, interwały muzyczne i szumy; 18) stosuje elementy notacji muzycznej; 19) określa tempo i rytmikę utworu muzycznego; 20) wykonuje utwory muzyczne; 21) gra na instrumentach muzycznych; 22) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311934

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania elementów i podzespołów fortepianów i pianin;
2) montowania podzespołów i zespołów fortepianów i pianin;
3) strojenia fortepianów i pianin;
4) utrzymywania fortepianów i pianin w sprawności technicznej;
5) naprawiania fortepianów i pianin;
6) organizowania i kontrolowania wykonania fortepianów i pianin.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik budowy fortepianów i pianin powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, stanowiska komputerowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu i z drukarką wraz z oprogramowaniem do wykonywania rysunków technicznych i sporządzania dokumentacji technicznej fortepianów i pianin, przybory kreślarskie, modele brył geometrycznych, modele elementów fortepianów i pianin, normy dotyczące zasad wykonywania rysunku technicznego, dokumentacje konstrukcyjne fortepianów i pianin;

2) pracownię technologii, wyposażoną w: materiały, narzędzia i urządzenia do montażu i regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin, przyrządy do pomiaru parametrów technicznych mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin, narzędzia i przyrządy kontrolno-pomiarowe stosowane podczas strojenia fortepianów i pianin, katalogi fortepianów i pianin, katalogi części zamiennych, dokumentacje techniczne fortepianów i pianin, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, plansze, filmy dydaktyczne dotyczące: budowy fortepianów i pianin, montażu i regulacji mechanizmów i podzespołów fortepianów i pianin oraz strojenia fortepianów i pianin, zestaw przepisów prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

3) pracownię gry na instrumencie, wyposażoną w: instrumenty muzyczne, sprzęt do nagrywania i odtwarzania dźwięku, nagrania utworów muzycznych, nagrania brzmienia instrumentów muzycznych, tonów, szumów, dźwięków, system nagłośnienia, mikrofony, głośniki, zasilacze, wzmacniacze, tłumiki, filtry, korektory, ograniczniki, kamertony, metronom, sonometr, nuty, tablicę z pięciolinią;

4) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska (jedno stanowisko dla trzech uczniów): stanowiska do wytwarzania elementów oraz montażu podzespołów i zespołów fortepianów i pianin, stanowiska do wykonywania połączeń stosowanych w fortepianach i pianinach, stanowiska konserwowania oraz renowacji fortepianów i pianin; ponadto warsztaty powinny być wyposażone w: maszyny i urządzenia do produkcji i naprawiania fortepianów i pianin, narzędzia do obróbki ręcznej, narzędzia do regulacji i korekty mechanizmów i strojenia fortepianów i pianin, dokumentacje techniczne instrumentów muzycznych, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

data ostatniej modyfikacji: 2018-08-08 15:18:05

Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
lista kwalifikacji zawodowych A-Z, formuła 2017

Polityka Prywatności