aplikacja E8 google play app store
aplikacja Matura google play app store

Technik technologii drewna

do jakiej szkoły po zawód (oprócz szkół są jeszcze kwalifikacyjne kursy zawodowe): 2. technikum, 3. szkoła policealna, 4. kwalifikacyjne kursy zawodowe
nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1350
słowo kluczowe: drewno, technik, technologia
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów - formuła 2017): PKZ(A. g) - tapicerstwo, stolarstwo, obróbka drewna
Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - tapicer, - stolarz, - cieśla, - koszykarz-plecionkarz, - mechanik-operator maszyn do produkcji drzewnej, - technik technologii drewna absolwent: 1) rozpoznaje gatunki drewna, materiały drzewne i tworzywa drzewne; 2) określa właściwości drewna i tworzyw drzewnych; 3) rozpoznaje wady drewna oraz określa przyczyny ich powstawania; 4) rozróżnia rodzaje uszkodzeń materiałów; 5) określa materiały pomocnicze stosowane w produkcji; 6) sporządza szkice i rysunki techniczne; 7) posługuje się instrukcjami obsługi maszyn i urządzeń; 8) posługuje się terminologią stosowaną w przemyśle drzewnym; 9) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
, PKZ(A. x) - technologia drewna
Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie: - technik technologii drewna absolwent: 1) określa właściwości materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych; 2) rozróżnia technologie produkcji wyrobów stolarskich; 3) sporządza normy materiałowe i normy pracy dla wytwarzanych wyrobów; 4) opracowuje wyniki pomiarów; 5) przestrzega zasad eksploatacji oraz konserwacji maszyn, urządzeń i narzędzi; 6) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 311922

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii drewna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;
2) organizowania i wykonywania prac związanych z naprawą, renowacją i konserwacją wyrobów stolarskich;
3) programowania oraz obsługi obrabiarek i urządzeń stosowanych w procesie przetwarzania drewna;
4) sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej;
5) organizowania i nadzorowania procesów produkcyjnych związanych z przetwarzaniem drewna.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
 
Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik technologii drewna powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię rysunku technicznego, wyposażoną w: modele figur i brył geometrycznych, typowe części maszyn, modele połączeń stolarskich, konstrukcji i podzespołów, modele wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, modele opakowań, schematy kinematyczne, rysunki konstrukcyjne maszyn i urządzeń, dokumentację techniczną wyrobów, modele mebli i innych wyrobów w przekrojach, urządzenia do badań wytrzymałości konstrukcji, komputerowe oprogramowanie graficzne, normy dotyczące wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, detale, okucia i łączniki, prospekty, katalogi, wydawnictwa specjalistyczne, stanowiska kreślarskie (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), stanowisko komputerowe z oprogramowaniem wspomagającym wykonywanie rysunku technicznego i dokumentacji techniczno-technologicznej (jedno stanowisko dla dwóch uczniów), drukarkę sieciową;

2) pracownię materiałoznawstwa i technologii przetwarzania drewna, wyposażoną w: zestawy próbek różnych gatunków drewna, materiałów drzewnych, tworzyw drzewnych, klejów i substancji dodatkowych, materiałów do zabezpieczania i uszlachetniania powierzchni, modele: połączeń elementów z drewna i tworzyw drzewnych, suszarek, wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, opakowań, połączeń stolarskich, konstrukcji i podzespołów; detale, okucia i łączniki, przyrządy, aparaturę i urządzenia do badania drewna i tworzyw drzewnych, aparaturę do badania powłok wykończeniowych, mikroskopy, wagi techniczne i analityczne, suszarkę laboratoryjną, przyrządy do pomiaru: wilgotności, pH, lepkości, gęstości, proste urządzenia do cięcia drewna, ręczne narzędzia stolarskie, narzędzia do maszynowej obróbki drewna, katalogi wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, tablice i diagramy dotyczące suszarnictwa, hydrotermicznej i plastycznej obróbki drewna, schematy maszyn i urządzeń do przetwarzania drewna, schematy procesów technologicznych, dokumentacje technologiczne, normy dotyczące przetwarzania drewna oraz wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych, oprogramowanie do komputerowego wspomagania procesów technologicznych;

3) warsztaty szkolne, wyposażone w: elementy i modele wyrobów stolarskich, narzędzia, maszyny i urządzenia do ręcznej i maszynowej obróbki drewna i tworzyw drzewnych, obróbki hydrotermicznej i plastycznej, prac wykończeniowych i montażowych, przyrządy i uchwyty obróbkowe, aparaturę i narzędzia kontrolno-pomiarowe, schematy części maszyn i urządzeń, rysunki ostrzy narzędzi, parametry kątowe narzędzi, instalację sprężonego powietrza, instalację odwiórowywania, oprzyrządowanie obróbkowe, narzędzia i urządzenia montażowe, instrukcje technologiczne i stanowiskowe, instrukcje obsługi maszyn i urządzeń, katalogi i materiały informacyjne firm produkujących narzędzia, oprzyrządowanie, obrabiarki i urządzenia, normy dotyczące przetwarzania drewna i instrukcje technologiczne obróbki drewna i tworzyw drzewnych oraz wytwarzania, montażu i wykańczania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia praktycznego oraz przedsiębiorstwach przemysłu drzewnego.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).


Ostatnia aktualizacja kwalifikacji zawodowych i zawodów: sierpień 2018
Polityka Prywatności