lista zawodów A-Z
linki do szerszych opisów zawodów

Wybierz zawód dla siebie

kwalifikacje
gdzie po zawód
nauka w godz
słowo kluczowe
wiedza branżowa

Dietetyk

nauka w godz (minimalna liczba godzin kształcenia zawodowego): 1380
słowo kluczowe:
wiedza branżowa (efekty kształcenia wspólne dla podobnych zawodów):
  • PKZ(Z.a) - medycyna
    Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: - opiekun medyczny, - terapeuta zajęciowy, - ortoptystka, - opiekunka dziecięca, - ratownik medyczny, - technik masażysta, - higienistka stomatologiczna, - asystentka stomatologiczna, - dietetyk, - technik ortopeda, - technik dentystyczny, - protetyk słuchu, - technik farmaceutyczny, - technik sterylizacji medycznej, - technik elektroradiolog, - technik elektroniki i informatyki medycznej absolwent: 1) wyjaśnia ogólną budowę i funkcje organizmu człowieka; 2) charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu zdrowia oraz promocji i profilaktyki zdrowia; 3) przestrzega zasad promocji zdrowia i zdrowego stylu życia; 4) wyjaśnia pojęcia z zakresu patologii, charakteryzuje objawy i przyczyny zaburzeń oraz zmian chorobowych; 5) przestrzega zasad postępowania w przypadku podejrzenia występowania przemocy; 6) charakteryzuje stany nagłego zagrożenia życia; 7) dokonuje oceny parametrów podstawowych funkcji życiowych; 8) udziela, zgodnie z kompetencjami zawodowymi, pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia; 9) rozróżnia sposoby postępowania w razie bezpośredniego kontaktu z materiałem biologicznie skażonym; 10) przestrzega zasad bezpieczeństwa związanych z materiałami biologicznie skażonymi; 11) przestrzega zasad aseptyki i antyseptyki; 12) komunikuje się z pacjentem, jego rodziną i grupą społeczną; 13) charakteryzuje prawne i etyczne uwarunkowania zawodu; 14) identyfikuje miejsce i rolę zawodu w ramach organizacji systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i europejskim; 15) sporządza, prowadzi i archiwizuje dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa; 16) stosuje przepisy prawa dotyczące realizacji zadań zawodowych; 17) współpracuje w zespole wielodyscyplinarnym zapewniającym ciągłość opieki nad pacjentem; 18) charakteryzuje organizację ochrony zdrowia w Polsce; 19) wyjaśnia zasady funkcjonowania systemu ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce; 20) określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych; 21) wyjaśnia specyfikę rynku usług medycznych; 22) przestrzega zasad etycznego postępowania w stosunku do pacjentów oraz współpracowników; 23) posługuje się językiem migowym (nie dotyczy zawodu technik masażysta nauczanego w technikum); 24) stosuje programy komputerowe wspomagające wykonywanie zadań.
symbol zawodu: 322001

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie dietetyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania, prowadzenia i nadzorowania żywienia indywidualnego i zbiorowego osób zdrowych i chorych;
2) organizowania i nadzorowania wszystkich etapów produkcji potraw z uwzględnieniem systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli;
3) oceniania stanu odżywienia, sposobu żywienia i zapotrzebowania na składniki odżywcze osób zdrowych i chorych;
4) udzielania porad dietetycznych i prowadzenia działalności edukacyjnej w zakresie żywienia;
5) prowadzenia dokumentacji żywieniowej w podmiotach leczniczych oraz w zakładach żywienia zbiorowego.

WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie dietetyk powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię poradnictwa żywieniowego, wyposażoną w: stanowisko do udzielania porad żywieniowych, stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu z drukarką, ze skanerem, z pakietem programów biurowych oraz z oprogramowaniem do układania zbilansowanej diety, tabele składu i wartości odżywczej produktów spożywczych, normy żywienia, jadłospisy, zestaw przepisów prawa i procedur dotyczących prawa żywnościowego, plansze, przyrządy i aparaturę umożliwiającą ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia;

2) pracownię technologii żywienia i dietetyki, w której powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska produkcyjne wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażone w: kuchnię gazową lub elektryczną wraz z piekarnikiem z termoobiegiem lub piec konwekcyjno- -parowy, warniki do gotowania ryżu i makaronu, ruszt, opiekacz, grill, frytkownicę, patelnię o powierzchni ryflowanej, komplet garnków i rondli ze stali nierdzewnej, patelnie stalowe i z powłoką teflonową, blachy i formy do pieczenia, miski ze stali nierdzewnej, drobny sprzęt kuchenny, zmechanizowany sprzęt gospodarstwa domowego, naczynia stołowe i sztućce do ekspedycji potraw i napojów, pojemniki na odpadki umożliwiające ich segregację, katalogi i poradniki, instrukcje obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu gastronomicznego,

b) stanowisko zmywalni naczyń kuchennych, wyposażone w przybory do mycia sprzętu, z możliwością ustawiania czystych naczyń na regałach,

c) stanowisko magazynowe, umożliwiające przechowywanie artykułów spożywczych zgodnie z zasadami HACCP (systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli), dostosowane do rozdzielnego przechowywania: owoców i warzyw z przeznaczeniem na przechowywanie, rozważanie i mycie mięsa, drobiu, nabiału i produktów sypkich,

d) sala konsumpcyjna, wyposażona w: krzesła i stoły oraz szafę do przechowywania bielizny stołowej, porcelany, szkła użytkowego i sztućców, zastawa stołowa do serwowania potraw i napojów,

e) stanowisko zmywania naczyń stołowych przeznaczone do mycia zastawy stołowej zgodnie z zasadami HACCP (systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli), usytuowane w miejscu uniemożliwiającym krzyżowanie się dróg przenoszenia brudnej zastawy z surowcami, półproduktami i wyrobami gotowymi, wyposażone w: miejsce do segregowania brudnej zastawy i usuwania resztek, zlew, maszynę do mycia naczyń z funkcję wyparzania, wózek do przewożenia naczyń czystych;

3) pracownię anatomiczną, wyposażoną w: modele i plansze anatomiczne, foliogramy, przeźrocza, filmy dydaktyczne dotyczące anatomii człowieka atlasy anatomiczne, fantomy osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, defibrylator automatyczny, środki opatrunkowe.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach szkolnych, podmiotach leczniczych, zakładach żywienia zbiorowego oraz placówkach opiekuńczo¬-wychowawczych.

Szkoła organizuje praktyki zawodowe w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu w wymiarze 4 tygodni (160 godzin).

data ostatniej modyfikacji: 2013-11-06 08:44:44
lista kwalifikacji zawodowych A-Z
(z linkami do opisów)
Przegląd uczelni
w Polsce
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura